fbpx

De Oude Klare

PRIVACYVERKLARING

De Oude Klare vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van klanten. Hieronder wordt in het kort beschreven hoe dit wordt gedaan. Naast deze privacyverklaring wordt door De Oude Klare een geheimhoudingsverklaring gehanteerd in de overeenkomst van opdracht die met u als klant wordt afgesloten.

1. Doel en grondslag

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens als klant van De Oude Klare ligt in het kader van de zorg- dienstverleningsovereenkomst. Het doel is om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens uw proces.

2. Dossier en gegevensverwerking

Om de afgesproken ondersteuning/dienst te kunnen leveren heeft De Oude Klare gegevens van u als klant nodig. De klantgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de uit te voeren dienstverlening en facturatie van gedane werkzaamheden zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid of klachten) die van belang zijn om de met u afgesproken ondersteuning goed uit te voeren.

3. Gegevens delen

De Oude Klare zal geen klantgegevens met anderen delen. Een uitzondering is wanneer dit door toedoen van een wettelijk voorschrift vereist is. Het betreft bijvoorbeeld de factuuradresgegevens van klanten die door een boekhouder elk kwartaal worden ingezien voor de BTW en om de jaarrekening op te maken.

4. Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen gaat De Oude Klare zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt De Oude Klare ervoor dat klantgegevens goed beveiligd zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de meldplicht datalekken.

5. Bewaartermijnen

Gegevens die beschikbaar moeten blijven voor de Belastingdienst worden minimaal 7 jaren bewaard. Naam en adresgegevens van klanten worden daarnaast zo lang bewaard als er werkzaamheden voor klant worden uitgevoerd. Bijzondere persoonsgegevens die onder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) of de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen worden 15 jaar bewaard.

6. Wat zijn uw rechten als klant met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens?

6.1 Recht van inzage en afschrift

U als klant heeft het recht om uw gegevens die worden verwerkt door De Oude Klare in te zien. Als u uw dossier wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met De Oude Klare. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze informatie.

6.2 Recht van rectificatie (correctie of aanvulling)

De gegevens van klant horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist zijn, onvolledig of achterhaald, dan kunt u De Oude Klare vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.

6.3 Recht van vergetelheid (wissen van gegevens)

U kunt De Oude Klare vragen gegevens te laten wissen. De Oude Klare moet dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst of gegevens 7 jaren bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst.

6.4 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)

U kunt verzoeken uw dossier naar u te laten overdragen. Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door De Oude Klare. Dit recht geldt niet voor gegevens die een klant niet direct of indirect heeft aangeleverd. Het betreft wel de gegevens die de klant zelf actief en bewust heeft aangeleverd.

6.5. Een bezwaar of verzoek indienen

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met Marjolijn Vennebekken, e-mail: info@deoudeklare.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de NL toezichthouder; de Autoriteit persoonsgegevens, wanneer u vindt dat De Oude Klare niet goed met uw gegevens omgaat

Klacht en privacy

Omdat wij met “De Oude Klare” een zorgaanbieder zijn hebben wij te maken met wet- en regelgeving waar wij aan moet voldoen. Een van die wetten is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). wij hebben ons daarvoor aangesloten bij erisietsmisgegaan.nl. Wanneer er ontevredenheid is over het werk wat wij leveren gaan wij natuurlijk graag eerst samen met je in gesprek. Je kunt ook op basis van de overeenkomst die wij hebben direct contact opnemen met erisietsmisgegaan.

 

Met de invoering van de Wkkgz ligt de nadruk op laagdrempeligheid en het oplossen van onvrede of een klacht door samen in gesprek te gaan. Dit kan met ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. In de Wkkgz geeft de zorgaanbieder binnen de voorgeschreven termijn een oordeel over de klacht. Als de cliënt niet tevreden is en zich genoodzaakt voelt het voor te leggen aan de geschillencommissie, dan kan dat voor zorgaanbieders aangesloten bij erisietsmisgegaan bij de erkende Geschillencommissie KPZ